Công ty Nam Lợi (Hải Dương): Hạn chế trong chấp hành pháp luật thuế

.

Cty Nam Lợi có nhiều cố gắng trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác thị trường và hạ giá thành sản phẩm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty Nam Lợi đã tạo được việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động. Trong quá trình thực hiện, Cty Nam Lợi đã thực hiện tương đối tốt việc lập báo cáo tài chính; quản lý và hạch toán doanh thu, chi phí; mở sổ sách, tài khoản kế toán, lập hóa đơn, chứng từ, công tác khóa sổ; công tác quản lý tài sản cố định; đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước...

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra không ít hạn chế, thiếu sót như sổ sách kế toán còn thiếu sổ chi tiết của tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Cty còn vi phạm trong việc hạch toán, quyết toán thuế như hạch toán tăng chi phí năm 2015 dẫn đến giảm lợi nhuận với tổng số tiền 22,8 triệu đồng và giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Năm 2016, Cty xuất chậm hóa đơn nên dẫn đến tăng doanh thu, số tiền hơn 309 triệu đồng và tăng chi phí số tiền hơn 302,1 triệu đồng; viết hóa đơn bán lẻ hàng hóa không đúng quy định tại Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thanh tra tỉnh phát hiện, năm 2016, Cty bán giá bán lẻ thấp hơn giá vốn nhập kho dẫn đến giảm doanh thu và giảm lợi nhuận số tiền hơn 47,1 triệu đồng dẫn đến thuế giá trị gia tăng phải nộp thiếu, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thiếu.

Hợp đồng lao động chưa ghi đầy đủ các thông tin của người lao động theo quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động; Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 25/8/2013 của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Giám đốc Cty Nam Lợi chỉ đạo cán bộ kế toán thực hiện nghiêm Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; xây dựng định mức chi phí nhân công và định mức tiêu hao nguyên vật liệu đúng quy định để làm căn cứ xuất nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất; mở sổ chi tiết của tài khoản 333.

Về kinh tế, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền tính thuế giá trị gia tăng năm 2016 và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 phải nộp. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1199/QĐ-CCT ngày 16/11/2017 của Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Gia Lộc về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; Quyết định số 1200/QĐ-CCT ngày 16/11/2017 của Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Gia Lộc về xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Cty Nam Lợi tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra.

Để tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Gia Lộc cần khảo sát trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 3 Chương II Thông tư số 02/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra, cũng như xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cty Nam Lợi theo quy định của pháp luật.

Lê Phương

Nguồn: thanhtra.com.vn