DCM: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn